ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2561

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยสาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้น สำหรับปัจจัยหนุนที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัวได้ดีเช่นเดียวกับไตรมาสแรกของปีนี้ ยังคงเป็นปัจจัยทางด้านสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร ปริมาณน้ำที่เพียงพอ มีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับการดำเนินนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การตลาดนำการผลิต การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิต
พืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และลำไย สำหรับการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้น จากการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี ส่วนการผลิตสินค้าประมง ผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงและผลผลิตสัตว์น้ำจืด มีทิศทางเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือภาคใต้ยังคงลดลง